Tuesday, 05/07/2022 - 14:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Việt Ân

Thời khóa biểu năm học 2015 -2016

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015 -2016 ( Đợt 3: Thực hiện từ ngày 01 tháng 02 năm 2016)
                     THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015 -2016
                    ( Đợt 3: Thực hiện từ ngày 01 tháng 02 năm 2016)
THỨ TIẾT 6A 7A 8A 8B 9A 9B
2 1 CHÀO CỜ
2 VĂN - LỆ SINH - ANH VĂN - THỦY C. NGHỆ - LỢI M.THUẬT - THẢO SINH - LƯỢNG
3 ANH- AN ĐỊA  - LỢI THỂ DỤC - ĐÀO SỬ - HUỆ TOÁN - PHƯƠNG VĂN THÊU
4 TOÁN  - ĐÀO TOÁN - KÝ TOÁN - HƯƠNG VĂN - THỦY VĂN - THÊU SỬ - HUỆ
5            
3 1 THỂ DỤC - ĐÀO VĂN - HUỆ HÓA - LƯỢNG ANH - AN ĐỊA - LỢI HÓA - ÁNH
2 ANH- AN THỂ DỤC - HUỆ C. NGHỆ - ÁNH ĐỊA - LỢI LÝ - HƯƠNG VĂN - THÊU
3  Â. NHẠC - THẢO ANH- AN G.DỤC - LỆ TOÁN - HƯƠNG TOÁN - PHƯƠNG T.DỤC - ĐÀO
4 TOÁN  - ĐÀO TOÁN - KÝ VĂN - THỦY G.DỤC - LỆ SỬ - HUỆ TOÁN - PHƯƠNG
5    Â. NHẠC - THẢO T. CHỌN TOÁN T.CHỌN VĂN T.CHỌN TOÁN T.CHỌN VĂN
4 1 SỬ - THỦY TOÁN - KÝ ANH - AN T.DỤC - ĐÀO VĂN - THÊU M.THUẬT - THẢO
2 SINH - LƯỢNG SỬ - THỦY T.DỤC - ĐÀO ANH - AN HÓA - ÁNH VĂN - THÊU
3 M. THUẬT - THẢO VĂN - HUỆ HÓA - LƯỢNG TOÁN - HƯƠNG T.DỤC - ĐÀO TOÁN - PHƯƠNG
4 VĂN - LỆ ANH- AN TOÁN - HƯƠNG  SINH - ÁNH TOÁN - PHƯƠNG ĐỊA - LỢI
5 G.DỤC - LỆ C.NGHỆ - DUNG ĐỊA - LỢI HÓA - LƯỢNG SỬ - HUỆ LÝ - HƯƠNG
5 1 C.NGHỆ - DUNG VĂN - HUỆ ĐỊA - LỢI  SINH - ÁNH G.DỤC - LỆ ANH- AN
2 ANH- AN VĂN - HUỆ M.THUẬT - THẢO TOÁN - HƯƠNG TOÁN - PHƯƠNG T.DỤC - ĐÀO
3 T.DỤC - ĐÀO TOÁN - KÝ SINH - ÁNH VĂN - THỦY LÝ - HƯƠNG G.DỤC - LỆ
4 TOÁN  - ĐÀO ANH- AN SỬ - HUỆ VĂN - THỦY VĂN - THÊU TOÁN - PHƯƠNG
5 SINH - LƯỢNG LÝ - KÝ T. CHỌN VĂN T. CHỌN TOÁN T. CHỌN VĂN T. CHỌN TOÁN
6 1 VĂN - LỆ TIN - PHƯƠNG TOÁN - HƯƠNG T.DỤC - ĐÀO SINH - LƯỢNG VĂN - THÊU
2 VĂN - LỆ TIN - PHƯƠNG VĂN - THỦY ANH - AN T.DỤC - ĐÀO VĂN - THÊU
3 LÝ - HƯƠNG THỂ DỤC - HUỆ VĂN - THỦY ĐỊA - LỢI C. NGHỆ - THẢO HÓA - ÁNH
4 TOÁN  - ĐÀO SINH - ÁNH LÝ - KÝ M.THUẬT - THẢO ANH - AN LÝ - HƯƠNG
5   M.THUẬT - THẢO ANH - AN LÝ - KÝ HÓA - ÁNH SỬ - HUỆ
7 1 TIN - PHƯƠNG C.NGHỆ - DUNG TOÁN - HƯƠNG HÓA - LƯỢNG VĂN - THÊU ANH - AN
2 TIN - PHƯƠNG ĐỊA  - LỢI ANH - AN VĂN - THỦY VĂN - THÊU SINH - LƯỢNG
3 ĐỊA - LỢI G.DỤC - LỆ  Â. NHẠC - THẢO TOÁN - HƯƠNG SINH - LƯỢNG TOÁN - PHƯƠNG
4 C.NGHỆ - DUNG SỬ - THỦY  SINH - ÁNH  Â. NHẠC - THẢO ANH - AN C. NGHỆ - LỆ
5 SHL - LỆ SHL - ÁNH SHL - THỦY SHL - LỢI SHL - THẢO SHL - LƯỢNG
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 22
Tháng 07 : 98
Năm 2022 : 11.718